Nå planlegges fremtiden - ny rutestruktur

På bakgrunn av utviklingsarbeidet som er gjennomført i «Framtidig rutestruktur inkludert superbuss for Stor-Trondheim 2019-2029» er det utarbeidet en sammendragsrapport. Rapporten inneholder beskrivelse av ulike alternativer for fremtidig kollektivtilbud.

I tillegg er det utarbeidet delrapporter som tar for seg konkrete tema; Kunde, kommunikasjon og informasjon, Informasjonsteknologi- og systemer, Materiell, miljø, drivstoff og anlegg.

Delrapporter

Vedlegg til sammendragsrapport

Superbuss ble behandlet og vedtatt politisk i Trondheim bystyre og Sør-Trøndelag fylkesting i slutten av april 2016. Det øvrige kollektivtilbudet behandles politisk i bystyret i slutten av mai og i fylkestinget i midten av juni 2016.

Basert på politiske vedtak, og bestilling/mandat fra fylkesrådmannen, har AtB i perioden august- januar 2017 utformet konkurransegrunnlaget for Anbud Buss Stor-Trondheim 2019. Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig på Doffin.

Det er nå vi planlegger fremtiden!

Bakgrunn for prosjektet

På en vanlig hverdag gjennomføres over 100.000 kollektivreiser i Trondheimsregionen. Nye veier og boliger bygges og omgivelsene forandrer seg. I løpet av de nærmeste årene skal byen vokse med mange nye innbyggere, og målet er at vekst i persontrafikken skal gjennomføres med kollektiv, sykkel og gange. Dette krever et attraktivt og kapasitetssterkt kollektivtilbud.

Fremtidens kollektivtilbud

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for prosjektet «Fremtidens kollektivtilbud». Dette er delt inn i fem delprosjekt;

 • Fremtidens drivstoff
 • Fremtidens arealer
 • Fremtidens rutestruktur
 • Superbuss i Trondheim
 • Materiellstrategi

AtB har prosjektansvaret for delprosjektet Fremtidens rutestruktur.

Fremtidens rutestruktur eller Rutestrukturprosjektet, som vi kaller det, er et samarbeid mellom AtB, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket og NSB. Prosjektet skal beskrive kollektivtilbudet i perioden 2019-2029, og er grunnlaget for anbudskonkurransen i Trondheim.

I 2015 er det  over 25 millioner kollektivreiser pr år i Trondheim. For å imøtekomme målet i forhold til at all vekst persontrafikk skal gjennomføres med kollektiv, sykkel og gange betyr det for perioden 2019-2029 10 millioner flere reiser.

Rutestrukturprosjektet – hva omfatter dette?

Det totale kollektivtilbudet omfatter rutetilbud, materiellvalg, billettering og informasjonsløsninger, og alle disse elementene inngår i Rutestrukturprosjektet. På bakgrunn av de ulike elementene er det utarbeidet konkurransegrunnlag for anbudskonkurransen kunngjort på Doffin (januar 2017).

Rutetilbud

 • På bakgrunn av dagens situasjon, ny infrastruktur, by- og arealutvikling nå og frem til 2029 og kundenes reisevaner, skal prosjektet komme med forslag til ny rutestruktur for Trondheim.
 • Rutestrukturen sees i sammenheng med synergier mot Trondheimsregionen.
 • Superbuss skal være fundamentet i det nye rutetilbudet. 

Materiellvalg

 • På bakgrunn av dagens erfaringer, fremtidige behov knyttet til kapasitet, komfort og muligheter skal prosjektet definere kravspesifikasjon for bussmateriellet som skal tilbys.

Billettering

 • På bakgrunn av dagens erfaringer, utvikling, muligheter og trender innenfor billettering vurderer prosjektet ulike løsninger for fremtidig billettstruktur med utgangspunkt i at det skal være enkelt å bruke og tilgjengelig for kundene, effektivt ved ombordstigning og sikre inntekter for kollektivtrafikken.

Informasjonsløsninger

 • På bakgrunn av de ulike kundegruppenes behov for informasjon før og underveis på reisen vurderer prosjektet ulike løsninger for informasjonsflyt og kanaler for dette.
 • Informasjonsløsningene sees i sammenheng med ulike former for transport (tog, buss, båt), slik at kundene på best mulig måte skal kunne planlegge en sømløs reise og ha forutsigbar, tydelig og tilgjengelig informasjon.
 • På bakgrunn av politisk beslutning er det utarbeidet nytt konkurransegrunnlag, utlyst på Doffin, januar 2017.