Reisekortet t:kort

Her finner du vilkår tilknyttet reisekortet t:kort.

 • Vilkår for anskaffelse og bruk av t:kort (heretter "avtalen")

  Versjon 2018-02-05

  1. Innledende bestemmelser

  1.1. AtB er utsteder av t:kort. Avtalen gir Kunden rett til å benytte t:kort som billettmedium i alle billetteringssystemer i Trøndelag som er basert på t:kort, i tillegg til andre elektroniske billetteringssystemer som aksepterer t:kort som billettmedium.

  1.2. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke billetteringssystemer som er tilknyttet Avtalen, og hvilke takstregler som til enhver tid gjelder for bruk av t:kortet. Informasjon får du på www.atb.no eller ved å kontakte AtB kundesenter.

  2. Avtaleperiode og oppsigelse

  2.1. Avtalen er gyldig fra den dato Kunden har mottatt t:kortet, eller akseptert Avtalen via Internett.

  2.2. Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med AtB, enten gjennom skriftlig melding eller ved å innlevere t:kortet til AtB, som skal deaktivere t:kortet så snart eventuell restverdi på t:kortet er registrert. 

  2.3. AtB har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

  2.4. Avtalen opphører automatisk dersom AtB legger ned sin virksomhet. Dette gjelder ikke ved endringer i virksomheten som følge av fisjon, fusjon, overføring av virksomhet i forbindelse med omorganisering, eierskifte og lignende.

  2.5. Ved oppsigelse vil restverdien på t:kortet bli tilbakebetalt til Kunden via bank.

  3. Oppbevaring og overdragelse av t:kortet

  3.1. Kunden er forpliktet til å oppbevare t:kortet på en sikker måte og ikke endre eller forsøke å endre data på t:kortet.

  4. Informasjon om t:kort - sperring av t:kort

  4.1. AtB forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av t:kortet og produkter tilknyttet t:kortet oppdatert på www.atb.no.

  4.2. AtB er forpliktet til umiddelbart å sperre registrerte t:kort som Kunden melder stjålet eller tapt. Kunden er ikke ansvarlig for bruk av t:kortet som er meldt stjålet eller tapt. Ta kontakt med AtB kundesenter for å melde t:kort stjålet eller tapt slik at dette kan sperres.

  5. Endringer i Avtalen

  5.1. AtB kan foreta endringer og/eller justeringer i Avtalen uten særskilt varsel. Til enhver tid gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.atb.no. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden.

  6. Personvern og informasjonssikkerhet

  6.1. AtB vil være behandlingsansvarlig iht. Personopplysningsloven. AtB sin behandling av personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.

 • Behandling av personopplysninger – registrerte kort

  Med t:kortet reiser du med elektronisk billett i Trøndelag.

  1. Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

  AtB AS er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig).

  Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, og bransjenormen for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering.

  Reglene gir deg som har registret kortet ditt en rekke rettigheter, de mest sentrale rettigheter beskrives nedenfor. Reglene oppstiller et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

  Det er frivillig å bruke registrert elektronisk reisekort og å avgi de opplysninger som er nødvendige for å bruke kortet. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysninger om deg, kan du i stedet velge et uregistrert (anonymt) reisekort. Du kan legge inn de samme reiseprodukter på et anonymt kort som et registrert og billetten koster ikke noe ekstra. Les mer om dette på www.atb.no.

  2. Formål med behandlingen

  Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt kundeforhold ved å tilby følgende tjenester:

  • Utstede reiseprodukter på kortet.
  • Overføre restverdi til et nytt reisekort dersom du mister eller blir frastjålet reisekortet. Kundeservice kan også utbetale resterende verdi i stedet.
  • Lettere identifisering av mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå ved bruken av kortet.
  • Mulighet for mottak av oppdatert og aktuell informasjon tilpasset din bruk av kortet fra AtB AS.

  3. Personopplysninger som blir behandlet

  Kundeopplysninger er kontaktdata som du fyller inn på registreringsskjemaet og dessuten informasjon om utstedelsesdato for kortet, kjøpsdatoen for reiseprodukter og kortnummer. Disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase.

  Reiseopplysninger er opplysninger som oppstår ved bruken av ditt reiseprodukt. Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av kort, hvilket reiseprodukt du har brukt og kortnummeret ditt.

  Reiseopplysninger samles inn til en egen database hver gang du leser av ditt elektroniske kort på en kortleser.

  Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset markedsinformasjon dersom du ikke på forhånd har krysset av for dette i samtykkeskjemaet.

  4. Informasjonssikkerhet

  AtB AS følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften Kap 2 og Bransjenormen.

  Tilgangen til reiseopplysninger og kundeopplysninger er derfor begrenset. AtB AS kan anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger dersom dette er initiert av din bruk av reisekortet, som oftest ved en reklamasjon eller annen henvendelse fra din side. AtB AS vil ikke anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger for å produsere statistikk, ved avregning med samarbeidende selskap og normalt heller ikke ved feilsøking.

  5. Rettigheter - mer informasjon

  Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg. Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet. Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til atb@atb.no eller eventuelt pr post

  Dersom du ikke ønsker å være en registrert kunde lenger kan du når som helst trekke samtykke tilbake. 

 • Samtykke til behandling av personopplysninger

  Jeg samtykker til at AtB AS kan behandle mine personopplysninger som beskrevet under Personvern.

  Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

  Dersom samtykket trekkes tilbake vil kortet bli anonymt, noe som blant annet kan innebære at jeg ikke kan få gjenskapt (rekonstruert) innholdet på kortet dersom jeg mister det.

  Når den som reiser er over 15 år, skal vedkommende selv gi samtykke til behandling av personopplysninger. Betaler vil da kun få tilgang til abonnementsstyring, fakturaarkiv og lignende, og ikke til reisedata som er lagret i tilknytning til dette reisekortet.

  Tilbud og informasjon

  Jeg samtykker i tillegg til å motta informasjon fra AtB AS som er relevant i forhold til mitt kundeforhold basert på min bruk av kortet. Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta tilbud og informasjon, kan jeg når som helst gi beskjed om dette.