Avtalevilkår for t:kort

Vilkår for anskaffelse og bruk av t:kort (heretter "avtalen")

Versjon 2018-07-18

1. Innledende bestemmelser

1.1. AtB er utsteder av t:kort. Avtalen gir Kunden rett til å benytte t:kort som billettmedium i alle billetteringssystemer i Trøndelag som er basert på t:kort, i tillegg til andre elektroniske billetteringssystemer som aksepterer t:kort som billettmedium.

1.2. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke billetteringssystemer som er tilknyttet Avtalen, og hvilke takstregler som til enhver tid gjelder for bruk av t:kortet. Informasjon får du på www.atb.no eller ved å kontakte AtB kundesenter.

2. Avtaleperiode og oppsigelse

2.1. Avtalen er gyldig fra den dato Kunden har mottatt t:kortet, eller akseptert Avtalen via Internett.

2.2. Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med AtB, enten gjennom skriftlig melding eller ved å innlevere t:kortet til AtB, som skal deaktivere t:kortet så snart eventuell restverdi på t:kortet er registrert. 

2.3. AtB har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

2.4. Avtalen opphører automatisk dersom AtB legger ned sin virksomhet. Dette gjelder ikke ved endringer i virksomheten som følge av fisjon, fusjon, overføring av virksomhet i forbindelse med virksomhetsoverføring, eierskifte og lignende.

2.5. Ved oppsigelse vil restverdien på t:kortet bli tilbakebetalt til Kunden via bank.

3. Oppbevaring og overdragelse av t:kortet

3.1. Kunden er forpliktet til å oppbevare t:kortet på en sikker måte og ikke endre eller forsøke å endre data på t:kortet.

4. Informasjon om t:kort - sperring av t:kort

4.1. AtB forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av t:kortet og produkter tilknyttet t:kortet oppdatert på www.atb.no.

4.2. AtB er forpliktet til umiddelbart å sperre registrerte t:kort som Kunden melder stjålet eller tapt. Kunden er ikke ansvarlig for bruk av t:kortet som er meldt stjålet eller tapt. Ta kontakt med AtB kundesenter for å melde t:kort stjålet eller tapt slik at dette kan sperres.

5. Endringer i Avtalen

5.1. AtB kan foreta endringer og/eller justeringer i Avtalen uten særskilt varsel. Til enhver tid gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.atb.no. Vesentlige endringer skal kunngjøres på www.atb.no.