Avtalevilkår for t:kort

Vilkår for anskaffelse og bruk av t:kort (heretter "avtalen")

Versjon 2018-02-05

1. Innledende bestemmelser

1.1. AtB er utsteder av t:kort. Avtalen gir Kunden rett til å benytte t:kort som billettmedium i alle billetteringssystemer i Trøndelag som er basert på t:kort, i tillegg til andre elektroniske billetteringssystemer som aksepterer t:kort som billettmedium.

1.2. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke billetteringssystemer som er tilknyttet Avtalen, og hvilke takstregler som til enhver tid gjelder for bruk av t:kortet. Informasjon får du på www.atb.no eller ved å kontakte AtB kundesenter.

2. Avtaleperiode og oppsigelse

2.1. Avtalen er gyldig fra den dato Kunden har mottatt t:kortet, eller akseptert Avtalen via Internett.

2.2. Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med AtB, enten gjennom skriftlig melding eller ved å innlevere t:kortet til AtB, som skal deaktivere t:kortet så snart eventuell restverdi på t:kortet er registrert. 

2.3. AtB har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

2.4. Avtalen opphører automatisk dersom AtB legger ned sin virksomhet. Dette gjelder ikke ved endringer i virksomheten som følge av fisjon, fusjon, overføring av virksomhet i forbindelse med omorganisering, eierskifte og lignende.

2.5. Ved oppsigelse vil restverdien på t:kortet bli tilbakebetalt til Kunden via bank.

3. Oppbevaring og overdragelse av t:kortet

3.1. Kunden er forpliktet til å oppbevare t:kortet på en sikker måte og ikke endre eller forsøke å endre data på t:kortet.

4. Informasjon om t:kort - sperring av t:kort

4.1. AtB forplikter seg til å holde all nødvendig informasjon om bruk av t:kortet og produkter tilknyttet t:kortet oppdatert på www.atb.no.

4.2. AtB er forpliktet til umiddelbart å sperre registrerte t:kort som Kunden melder stjålet eller tapt. Kunden er ikke ansvarlig for bruk av t:kortet som er meldt stjålet eller tapt. Ta kontakt med AtB kundesenter for å melde t:kort stjålet eller tapt slik at dette kan sperres.

5. Endringer i Avtalen

5.1. AtB kan foreta endringer og/eller justeringer i Avtalen uten særskilt varsel. Til enhver tid gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.atb.no. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden.

6. Personvern og informasjonssikkerhet

6.1. AtB vil være behandlingsansvarlig iht. Personopplysningsloven. AtB sin behandling av personopplysninger skal skje iht. Personopplysningsloven og øvrig relevant regelverk.