Trondheimsområdet

Reiseinformasjon for Trondheimsområdet fra mandag 9. august.

Bakgrunn

Trondheimsområdet fikk et nytt kollektivtilbud i august 2019.

Trondheimsområdet er i vekst. Boliger og arbeidsplasser dukker opp på nye steder. En voksende by i både areal og befolkning gir nye reisebehov. Frem mot 2030 forventes befolkningen i Trondheimsregionen å øke med om lag 40 000 innbyggere. Dette rommer Trondheim og de omliggende kommunene. 

For å få en levende by, renere luft og god fremkommelighet for alle som ferdes i byen, er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Dette er nullvekstmålet som ble vedtatt i Stortinget i 2011.  

For å nå målet om nullvekst i biltrafikken, må antall kollektivreiser i Trondheim øke fra 27,5 millioner i 2017 til 35 millioner i 2030. For å være et reelt alternativ til bil må kollektivtrafikken oppleves som effektiv og attraktiv, med god kapasitet, hyppige avganger og god fremkommelighet.