Transportvedtekter for AtB

Vedtektene gjelder som avtale mellom AtB AS og hver enkelt reisende.

Reisevilkår

Passasjerer som reiser og kjøper en billett/laster ned reisepenger inngår en reiseavtale med AtB som gir rett til transport med operatører som kjører på kontrakt for AtB.

AtBs reisevilkår gjelder som avtale mellom AtB AS og hver enkelt reisende (passasjer). Alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for eller eies av AtB og alle som oppholder seg på tilhørende terminaler, venterom og holdeplasser, regnes som reisende eller passasjer.

AtBs reisevilkår består av dette dokumentet og følgende vedlegg:

  1. AtBs reisegaranti
  2. Erstatning og refusjon av reisekort og billetter
  3. Nærmere spesifisering av regler for rullestoler, barnevogner og kjøreinnretninger i kollektivtrafikken

AtBs reisevilkår er godkjent av Samferdselsdepartementet den 27.06.2019 i medhold av yrkestransportloven § 33 og jernbaneloven §§ 7 og 7a. Vedleggene skal ikke godkjennes av Samferdselsdepartementet. De er medtatt for sammenhengens skyld og er en del av den avtale som inngås mellom AtB og den reisende.

Reisevilkår for passasjerer i Trøndelag

Gjeldende fra 27. juni 2019.

1 Hvem reisevilkårene gjelder for

Vilkårene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for AtB. Vilkårene gjelder også alle som oppholder seg på tilhørende terminaler, venterom og holdeplasser. Ved en reise inngår den reisende en reiseavtale med AtB. Disse vilkårene gjelder som en reiseavtale mellom AtB og den reisende.

2 Passasjerenes rettigheter

Passasjerer med gyldig billett i henhold til gjeldende vilkår og priser har rett til transport på AtBs transportmidler innenfor kunngjort rutetilbud og ordinær kapasitet. Passasjerer som reiser i en større gruppe (15 eller flere) skal ta kontakt med AtB for nærmere informasjon om transport. Passasjerer har rett til tilstrekkelig informasjon for å kunne gjennomføre reisen, jf. Vedlegg 1 - AtBs reisegaranti.

AtB skal sørge for at passasjerene kommer frem til rett tid i henhold rutenes fastsatte traseer og kunngjort rutetabell. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil AtB så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelser og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Passasjerer vil også under gitte forutsetninger ha krav på refusjon for utgifter til alternativ transport. Les mer om rettigheter ved forsinkelse og innstillinger i Vedlegg 1 - AtBs reisegaranti

AtB skal legge til rette for at reisende kan skaffe seg gyldig billett før reisen og at det er tilgjengelig prisinformasjon på alle transportmidler. 

For gyldig billett, se vedlegg 3 og gjeldende priser. For refusjon av billetter, se vedlegg 2.

3 Passasjerenes forpliktelser

Passasjeren skal:

a) Betale for reisen i henhold til de vilkår og priser AtB har fastsatt. Det er den reisendes ansvar å ha gyldig betalingsmiddel ved kjøp av billett. 

b) Ha gyldig billett og oppfylle vilkårene for billettkategorien ved påstigning på et transportmiddel eller i en kontrollsone.

c) Bruke billetten i tråd med kunngjorte regler og vilkår, som blant annet finnes på atb.no og i appen AtB Mobillett.

d) I transportmidler uten åpen billettering skal passasjer uoppfordret fremvise papirbillett eller billett kjøpt på mobil (SMS og AtB Mobillett) til personalet ved påstigning. Øvrige billetter skal aktiveres/registreres på kortleser ved påstigning og skal fremvises ved oppfordring fra personalet.

e) På forespørsel, dokumentere retten til rabattert billett ved fremvisning av gyldig legitimasjon. Reisende med rett til rabattert billett, skal fremvise gyldig dokumentasjon i henhold til AtBs rabatt- og takstreglement. Kopierte rabattbevis er ikke gyldig som bevis og kan bli inndratt som følge av mistanke om forfalskning. For mer informasjon, herunder hva som anses som gyldig studentbevis, se AtBs rabatt- og takstreglement.

f) Oppbevare billetten og rabattbeviset under hele reisen og helt til passasjeren har forlatt transportmiddelet eller kontrollsonen.

g) Vise hensyn til andre reisende og rette seg etter pålegg som gis ved oppslag eller av personalet, se punkt 4. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort.

4 Adferdsregler

Personer som oppholder seg på AtBs transportmidler eller tilhørende områder skal ikke ved aktivitet eller adferd sjenere andre, eller opptre slik at en farlig situasjon oppstår.

Røyking (inkludert elektroniske sigaretter) er, i samsvar med tobakkskadeloven, forbudt om bord i alle transportmidler, innendørs på terminaler/venterom eller andre merkede områder. Tilsvarende gjelder for inntak av alkohol og andre rusmidler.

Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike stopp også foregå utenfor de faste stoppesteder.

Det er ikke tillat å hindre personalets nødvendige utsyn eller å plassere seg slik at dørene ikke kan lukkes.

Unødig bruk av nødhåndtak for døråpning og annet utstyr er forbudt.

Reisende som oppholder seg på holdeplass skal alltid holde god avstand til transportmidler i bevegelse.

Det er påbudt å benytte setebelte der dette er tilgjengelig, jf. forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 1. Myndighetene kan utføre kontroll på bruk av setebelte. Passasjerer som har fylt 15 år er selv ansvarlig i henhold til regelverket.

Det er ikke tillatt å bruke rulleskøyter, sykler m.m. om bord på AtBs transportmidler eller tilhørende områder. 

Passasjerer som ikke følger adferdsreglene kan bortvises av personalet om bord.

5 Hva som kan tas med

Gjenstander og dyr som nevnes i dette punktet kan tas med på AtBs transportmidler dersom det er plass. Gjenstander og dyr transporteres på eget ansvar og skal ikke være til sjenanse eller fare for andre passasjerer eller personale. I tvilstilfeller avgjør personalet om gjenstand eller dyr kan medtas. Vi gjør også oppmerksom på at operatøren kan ha egne regler og rutiner for plassering og håndtering av enkelte type reisegods, f.eks. våpen og dyr. Passasjeren plikter å forholde seg til de pålegg og instrukser som gis av personalet, jf. punkt 3 bokstav g.

5.1 Bagasje

Passasjerer kan ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) når dette ikke er til hinder for andre reisende. Håndbagasje må plasseres på en slik måte at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko.

5.2 Sykkel

Sykkel medtas dersom det er plass, og skal plasseres på henvist sted. Det er sjåføren/kaptein som avgjør om det er plass. For mer informasjon, se punkt 11.

5.3 Dyr

Dyr kan tas med når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Førerhund/politihund/nyttehund som kan legitimeres skal alltid befordres. Dyr skal være underlagt eiers kontroll (i bånd, bur eller lignende), og må ikke hindre fri passasje. Dyr er ikke tillatt på setet. I båt skal dyr plasseres på eget anvist sted.

5.4 Gjenstander som ikke kan tas med

Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motorsykler/mopeder/scootere, motordrevne redskaper, våpen som ikke transporteres forskriftsmessig, skarpkantede/illeluktende gjenstander og annet som kan være til fare/ulempe for andre.

5.5 Rullestol og barnevogn

Det er begrenset plass om bord for barnevogner og rullestoler. AtBs transportmidler oppfyller forskriftskravene til universell utforming. Plassen som er avsatt om bord på transportmidlene er beregnet for rullestoler som ikke overstiger målene til EU-direktivets referanserullestol (L120xB70xH109, maksimal vekt inklusive bruker 300 kg). Det er opp til personalet å vurdere om det er forsvarlig å ta med større rullestoler.

Reisende i rullestol eller de som har med barnevogn, kan benytte AtBs rutebusser og båter. Det er begrenset plass om bord for barnevogner og rullestoler.

Plassen om bord for båt og buss er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene 80 x 120 cm, og totalvekt over 300 kg.

Barnevogner og rullestoler skal plasseres på anvist sted, og festeanordninger skal benyttes. Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning. Enkelte stoppesteder og transportmidler er ikke tilstrekkelig tilpasset for rullestoler.

For mer informasjon knyttet til universell utforming, se vedlegg 3.

Barnevogner og rullestoler skal plasseres på anvist plass, og festeanordninger skal benyttes.

6 Kontroll av billetter og tilleggsavgift

6.1 Generelt

Personalet har rett til å kontrollere passasjerenes billetter. Passasjeren har rett til å bli behandlet respektfullt. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale. Kontrollpersonale skal kunne vise legitimasjon med tjenestenummer. Sivilt personale skal legitimere seg uoppfordret.

6.2 Tilleggsavgift ved ugyldig billett

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett for påbegynt reise, skal betale tilleggsavgift. Med påbegynt reise forstås at passasjeren er om bord i transportmiddelet. Dette gjelder også reisende som benytter rabatterte billetter, og som ikke kan legitimere seg/vise gyldig rabattbevis. Tilleggsavgift kan også kreves av mindreårige som har fylt 15 år.

Normal tilleggsavgift er på kr. 1.150,- eller kr. 950,- ved betaling på stedet.

Tilleggsavgift for mindreårige, som har fylt 15 år er på kr. 900,- uansett oppgjørsform.

Gebyrblanketten («Erklæring ved billettkontroll») du mottar av kontrolløren er å anse som en faktura for betaling av tilleggsavgiften. Fristen for betaling er 21 dager fra datoen for utstedelsen av tilleggsavgiften. Betalingen merkes med gebyrnummeret (rødt nummer øverst i høyre hjørne). Manglende betaling vil bli fulgt opp, og om nødvendig innkrevd ved inkasso. Dette gjelder også mindreårige som har fylt 15 år, men disse vil ikke være ansvarlig for inndrivelseskostnadene i forbindelse med inkasso. Foresatte vil bli orientert om forholdet ved manglende innbetaling. Ved gjentatte tilfeller vil de foresatte kunne holdes ansvarlig for AtBs tap.

Dersom betaling foretas på stedet betales det en lavere avgift enn om kunden velger å betale ved faktura. Lavere avgift gjelder for mindreårige som har fylt 15 år uansett om denne betales på stedet eller ved faktura.

Mindreårige under 15 år vil ikke bli ilagt tilleggsavgift, men foreldre/foresatte vil bli kontaktet. Hendelsen kan likevel bli registrert i form av utstedelse av tilleggsavgift på kr 0,-. Ved gjentatte forhold vil foreldre/foresatte kunne bli kontaktet for et møte.

Ved ileggelse av tilleggsavgift som følge av manglende rabattbevis kan tilleggsavgiften frafalles dersom den reisende, innen syv dager, kan fremvise gyldig bevis på at man hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet. Dette forutsetter at man kan legitimere seg med legitimasjon med bilde ved utstedelsen av gebyret. Reisende må ta med kopi av gebyrblanketten sammen med legitimasjon og fremvis dette i AtB kundesenter. Gebyret frafalles mot et administrasjonsgebyr på kr 150,-.

For klage på ileggelse av tilleggsavgift, se punkt 10.

6.3 Plikt til å oppgi riktig personalia

Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler tilleggsavgiften på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at tilleggsavgiften kan innkreves senere. Mindreårige skal også oppgi navn på foresatte med foreldreansvar. Reisende som ikke har gyldig billett, men som oppgir korrekt navn, adresse, fødselsdato og eventuelt navn på foresatte med foreldreansvar har rett til å fortsette reisen.

Kontrolløren kan holde passasjeren tilbake til personopplysningene er verifisert ved kontroll av legitimasjon, kontakt med politiet eller oppslag i folkeregisteret.

6.4 Tilbakehold av reisende uten gyldig reisebevis

AtBs kontrollpersonale kan holde tilbake den reisende når vedkommende:
a) ikke fremviser gyldig reisebevis
b) ikke betaler tilleggsavgift på stedet, og
c) ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato

Den reisende kan holdes tilbake inntil vedkommende oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato, og mens opplysningene kontrolleres ved kontroll av legitimasjon mot folkeregisteret og/eller kontakt med politiet. Dersom den reisende uten å oppgi personalia betaler tilleggsavgiften på stedet, skal den reisende ikke holdes tilbake.

Tilbakehold kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Personer under 15 år skal ikke holdes tilbake. Hjemmel for tilbakehold fremgår av jernbaneloven § 7a og yrkestransportloven § 33.

6.5 Ansvar ved tekniske feil i forbindelse med kjøp, validering og kontroll av billetter

AtB har ansvaret for at billettutstyret er i drift. Ved start av kontroll skal billettkontrollør kontakte sjåfør for å forhøre seg om det er meldt om noen avvik på billettsystem/validatorer. Dersom kontrollør blir gjort kjent med at utstyret er ute av drift, vil det ikke bli ilagt tilleggsavgift for manglende billett som følge av dette.

Ved tvil om det av tekniske årsaker ikke har vært mulig for passasjeren å skaffe seg gyldig billett, vil en eventuell tilleggsavgift først bli ilagt etter at kontrollører har kontrollert det konkrete utstyret og funnet det i orden på det aktuelle tidspunktet.

Dersom det ikke har vært mulig for passasjeren å skaffe seg gyldig billett grunnet teknisk svikt på Mobillett-app, vil ilagt tilleggsgebyr ettergis ved klage dersom interne undersøkelser bekrefter avvik i systemet på det aktuelle tidspunktet.

Ved manglende fremvisning av billett som følge av tekniske årsaker AtB ikke rår over, vil det bli ilagt tilleggsgebyr. Dette kan for eksempel være ødelagte mobiltelefoner eller feil hos teleoperatør som påvirker tjenesten kunden bruker hos oss.

7 Falsk, forfalskning og andre straffbare forhold

Billett som er forfalsket eller blir misbrukt, eller som den reisende prøver å misbruke, vil bli sperret og kan bli inndratt av personalet. Misbruk eller forfalsking av billett medfører tilleggsavgift på kr 2. 000,-. Det å reise med falsk eller å forfalske en billett er straffbart. Forholdet vil som hovedregel bli anmeldt til politiet.

Passasjerer som utviser annen straffbar handling kan også bli anmeldt.

8 Hittegods

Hittegods skal overleveres til personalet på transportmidlene. Ansvaret for oppbevaring av gjenglemte/mistede gjenstander på bybuss og trikk i Trondheimsområdet ligger hos AtB kundesenter. For buss og båt i Trøndelag utenom Trondheimsområdet ligger ansvaret hos operatørene.

Dersom det er mulig å spore opp eier av gjenglemte gjenstander, blir vedkommende kontaktet. Hittegods av en viss verdi, eks lommebøker og telefoner leveres Politiets hittegodskontor etter to uker. Øvrige ting blir oppbevart tre måneder, før det går til et veldedig formål.

Hittegods med kort levetid eller som av andre årsaker ikke kan oppbevares over lengre tid, som for eksempel matvarer, blir destruert.

9 Ansvar og erstatning for tap eller skade

9.1 Ansvar for den reisende

Skade som den reisende påfører transportmiddel eller innredning, skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

9.2 Ansvar for AtB

Ansvar for tap av eller skade på person eller gjenstander reguleres av bilansvarsloven av 3. februar 1961 hva gjelder bussreiser, jernbaneansvarsloven av 10. juni 1977 nr. 73 hva gjelder reiser med trikk og sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 for reiser med båt.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for, er AtB ansvarlig på vegne av operatør, for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i transportmidlet og frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset.

AtB er ved transport med motorvogn også ansvarlig for skade eller tap av rullestol, annet bevegelsesutstyr (f.eks. rullator) eller andre hjelpemidler, når skaden er forårsaket av transportøren. Dette følger av yrkestransportloven § 32 a, jf. forskrift om busspassasjerrettigheter av 25.02.2016.

Den som vil kreve erstatning for tap av eller skade på person eller gjenstander, må innen rimelig tid sende krav til AtB kundesenter. Erstatningskravet må dokumenteres. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

10 Klager

Klager knyttet til AtBs kollektivtilbud, tjenester eller forhold som har med våre operatører å gjøre kan rettes til AtB, og vil bli behandlet i henhold til AtBs retningslinjer.

For klager på ilagt tilleggsavgift og inndratte billetter i samsvar med punkt 7 og 8, er klagefristen tre uker etter utstedt tilleggsavgift. Ved klage på vegne av andre må fullmakt vedlegges klagen.

Passasjerer som er uenig i et avslag på klage fra AtB kan klage saken videre til Transportklagenmenda. Fristen for å klage inn en sak til Transportklagenemda er ett år fra hendelsen oppstod. Transportklagenmenda kan ikke treffe en rettskraftig dom i saken, men vil komme med en rådgivende uttalelse.

AtB gjør oppmerksom på gebyrbeløpet vil forfalle til inkasso så fremt klage eller betaling ikke er mottatt før oppgitte betalingsfrist (tre uker etter dato for gebyrileggelse).

11 Definisjoner

Gyldig billett: Billett som er korrekt for passasjerens reise i forhold til tidspunkt, antall soner og kategori (barn, ungdom, voksen, honnør, militær og student). Elektronisk billett skal være aktivert ved påstigning på et transportmiddel eller før inntreden i en kontrollsone.
 

Åpen billettering:

Reisende går om bord i bussen uten å registrere/validere eller vise frem billetten for sjåfør, så lenge denne er kjøpt/aktivert før påstigning.

Aktivere:

Å igangsette en billett som er nedlastet i reisekortet eller på mobil, eller en automatisk enkeltbillett fra reisepenger.

Passasjer:

Den som benytter AtBs transportmidler eller som er innenfor en kontrollsone.

Personal

 

Sjåfører, billettører, kaptein, kontrollører eller andre Som utfører oppdrag på AtBs vegne enten som ansatt i AtB eller en av AtBs kontraktsparter.

Rullestol:

Innretning med tre eller flere hjul og/eller belter, som er særskilt konstruert for forflytning av en person med redusert bevegelsesevne. Rullestolens mål skal ikke være større enn reguleringen i gjeldende forskrift om universell utforming. Personalet bestemmer om det er forsvarlig å medta større rullestol. Se nærmere beskrivelse i vedlegg 3.

Sykkel:

Kjøreinnretning med to hjul og med manuell eller elektrisk fremdrift. Maksimum lengde er 1750 mm, og bredde skal ikke være over 700 mm. Se nærmere beskrivelse i vedlegg 3.

Transportmiddel:

Trikk, buss, båt og drosje.

Operatør

 

Selskap som utfører transport på kontrakt med og på vegne av AtB (busselskap, rederi etc.)

Tilleggsavgift

Avgift som ilegges ved en billettkontroll på transportmiddelet eller stasjonen til passasjerer som ikke har gyldig billett, jf. yrkestransportloven § 33.