Transportvedtekter for AtB

Vedtektene gjelder som avtale mellom AtB AS og hver enkelt reisende.

Alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for eller eies av AtB regnes som reisende. Vedtekten gjelder også alle som oppholder seg på holdeplasser.

Godkjent av Samferdselsdepartementet den 8. januar 2014 i medhold av yrkestransportlovens § 33 og Jernbaneloven §7 og 7a.

Transportvedtekter for tidligere Sør-Trøndelag

Gjeldene fra 8. januar 2014.

§ 1 Hvem transportvedtekten gjelder for

Vedtektene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for AtB eller på tilhørende terminaler, venterom og holdeplasser. Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med AtB. Disse vedtektene gjelder som en transportavtale mellom AtB og den reisende.

§ 2 Reisebevis

Rett til transport får en ved kjøp av reisebevis i samsvar med gjeldende takstregulativ. Den reisende skal ha gyldig reisebevis ved påstigning. Enkeltbilletter (papir og mobiltelefon) skal fremvises til sjåfør/billettør, øvrige reiseprodukter skal være validert/registrert ved påstigning. Det er den reisendes ansvar å ha gyldig betalingsmiddel ved kjøp av billett. 

Ved reise med rabattert billett, må den reisende kunne legitimere retten til rabatt.
Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og helt til den reisende har forlatt terminalområdet. Reisebevis skal vises til sjåfør/billettør eller kontrollpersonale på forespørsel.

§ 3 AtBs ansvar ved forsinkelser og innstillinger

AtB AS skal befordre reisende i henhold til rutenes fastsatte traséer og kunngjort ruteplan, og legge til rette for at reisende kan skaffe seg gyldig reisebevis før reisen. Avgangstidene for rutegående transportmidler og takstinformasjon skal være oppslått på alle større holdeplasser. Takstinformasjon skal også finnes i alle transportmidler.

AtB skal så langt det er mulig informere de reisende om innstillinger, forsinkelser og andre forhold som hindrer driften, samt gi informasjon om alternative transport/reiserute. AtB vil også så langt det er mulig sette opp alternative transportmidler.

Gjelder for buss: Ved forsinkelser, omdirigering, trafikkstans eller innstilling av avganger som ikke er varslet, kan den reisende kreve erstattet utgifter til alternativ transport gjennom AtBs reisegaranti.

Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke for sen ankomst til korresponderende buss/båt eller følgeskader av forsinkelsen.

§ 4 Under reisen

Enhver må rette seg etter de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort. Reisende plikter å ta hensyn til hverandre. Sjåfører/kaptein eller annen betjeningen kan nekte å ta med eller vise bort reisende som er synlig ruspåvirket eller som på annet vis sjenerer andre reisende eller sjåføren.  

Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike stopp også foregå utenfor de faste stoppesteder.

Det er påbudt å benytte setebelte der dette er tilgjengelig.

Røyking (inkludert elektroniske sigaretter) og bruk av rusmidler er forbudt om bord i transportmidlet (buss, trikk, båt, ferje).

Reisende skal alltid holde god avstand til transportmidlet ved inn- og utkjøring på holdeplass.

§ 5 Hva som kan tas med

På transportmidlene kan tas med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) når dette ikke er til hinder for andre reisende.  Håndbagasje må plasseres på en slik måte at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko. Sykkel medtas hvis det er plass, og skal plasseres på henvist sted. Det er sjåføren/kaptein som avgjør om det er plass.

Dyr befordres når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Førerhund/politihund skal alltid befordres. Dyr skal være underlagt eiers kontroll (i bånd, bur eller lignende), og må ikke hindre fri passasje. På båt skal dyr plasseres på egen anvist plass.

Følgende ting kan ikke tas med på buss og hurtigbåt: Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motordrevne sykler/redskaper, ladde våpen, skarpkantede/illeluktende gjenstander og annet som kan være til fare/ ulempe for andre.

§ 6 Rullestol og barnevogn

Reisende i rullestol eller de som har med barnevogn, kan benytte AtBs rutebusser og båter. Det er begrenset plass om bord for barnevogner og rullestoler.

Plassen om bord for båt og buss er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene 80 x 120 cm, og totalvekt over 300 kg.

Barnevogner og rullestoler skal plasseres på anvist plass, og festeanordninger skal benyttes.

§ 7 Kontroll av reisebevis og tilleggsavgift

Kontrollpersonale og sjåfør/mannskap har rett til å kontrollere reisebevis. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personale. Kontrollpersonale skal kunne vise legitimasjon. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig reisebevis, skal betale en tilleggsavgift på kr 750. Dette gjelder også reisende som benytter rabatterte billetter, og som ikke kan legitimere seg/ vise gyldig studiebevis.

Tilleggsavgift kan også kreves av mindreårige som har fylt 15 år. For mindreårige under 17 år er tilleggsavgiften på kr 500, over 17 år kr 750.

Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig reisebevis, og som heller ikke betaler tilleggsavgiften på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at tilleggsavgiften kan innkreves senere. Reisende som ikke har gyldig reisebevis, men som oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato har rett til å fortsette reisen.

Tilleggsavgift på grunn av manglende rabattbevis under billettkontroll kan reduseres til kr 150,- dersom gyldig rabattbevis, ID og gebyr fremvises innen sju (7) dager hos AtB kundesenter.

Frist for betaling av tilleggsavgift er 14 dager. Manglende betaling vil bli fulgt opp, og om nødvendig innkreves ved inkasso. Dette gjelder også mindreårige over 15 år, men disse vil ikke være ansvarlig for inndrivelseskostnadene i forbindelse med inkasso. Foresatte vil bli orientert om forholdet ved manglende innbetaling.

Reisebevis som er forfalsket eller blir misbrukt, eller som den reisende prøver å misbruke, vil bli sperret og kan trekkes inn av sjåfør/billettør eller kontrollør mot kvittering. Misbruk eller forfalsking av reisebevis medfører tilleggsavgift på kr 1.500, og kan medføre anmeldelse til politiet.

§ 8 Tilbakehold av reisende uten gyldig reisebevis

AtBs kontrollpersonale kan holde tilbake den reisende når vedkommende:
a) ikke fremviser gyldig reisebevis,
b) ikke betaler tilleggsavgift på stedet, og
c) ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato.

Den reisende kan holdes tilbake så lenge vedkommende ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato. Tilbakehold kan utøves også mens de opplysninger vedkommende gir, blir verifisert. Dersom den reisende likevel betaler tilleggsavgiften, skal den reisende ikke holdes tilbake.

Tilbakehold kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Personer under 15 år skal ikke holdes tilbake. For personer mellom 15 og 18 år skal kontrollpersonalet utvise varsomhet.

§ 9 Hittegods

Alle som på selskapets områder og transportmidler tar vare på etterglemte saker, skal snarest mulig overlevere disse til personalet. Gjenglemte gjenstander leveres så snart som mulig til politiets hittegodskontor.

§ 10 Ansvar og erstatning for tap eller skade

10.1: Ansvar for den reisende

Skade som den reisende påfører transportmiddel eller innredning, skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

10.2: Ansvar for operatøren

Ved skade på person har operatør ansvar etter bestemmelsene i bilansvarsloven av 3. februar 1961.

Operatøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres operatørens ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961 og Sjøloven av juni 1994.

Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor operatør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap. Den som vil kreve erstatning for tap av eller skade på reisegods, må gjøre dette innen rimelig tid.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for, er operatør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i transportmidlet og frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse.

§ 11 Klager

Eventuelle klager på AtB, bussoperatør, betjening eller avvikling av ruta må rettes til AtB. Dette gjelder også klager på mottatt tilleggsavgift og inndratte reisebevis i samsvar med § 7.