Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

AtB er et fylkeskommunalt eid aksjeselskap og er pliktig til å følge blant annet offentlighetsloven og må gjøre aktsomhetsvurderinger.

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring

Alle offentlige nettsider skal ha en tilgjengelighetserklæring. Den viser brukere i hvilken grad nettsiden er universelt utformet, og gir mullighet for å gi tilbakemelding når den ikke fungerer.

Om bord i transportmidler

AtB jobber aktivt for å legge til rette for at alle skal kunne reise kollektivt. I det arbeidet har vi dialog med interesseorganisasjoner, deriblant Blindeforbundet og Handikapforbundet. ?

LES MER: Universell utforming på transportmidler

Offentlig journal

Offentlighetsloven

Vi er underlagt offentlighetsloven som har som formål å sikre at offentlige virksomheter er åpne. Alle kan be AtB om å få se offentlige postjournaler, også privatpersoner.

Ønsker du innsyn i et offentlig saksdokument eller en offentlig postjournal, send en e-post merket "Innsyn" til atb@atb.no med følgende informasjon:

  • Hvilken sak du ønsker innsyn i.
  • Hvilken periode i saken du ønsker innsyn.
Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.   

Krav til leverandører

AtB anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. AtB stiller derfor etiske krav som en del av kontrakten med våre leverandører, herunder transportoperatører. Formålet med etiske krav til leverandører er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til AtB har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene. De etiske kravene vi stiller til våre leverandører er en del av arbeidet for å overholde kravene i Åpenhetsloven om å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Se AtBs etiske krav til leverandører

AtBs leverandører, samt deres underleverandører, skal overholde AtBs etiske krav, internasjonale anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av AtBs etiske krav. 

Aktsomhetsvurderinger 

Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal legges frem i en årlig rapport. AtB jobber kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder, blant annet gjennom anskaffelser og kontraktsoppfølging.

I tråd med åpenhetsloven skal AtB redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år.

Se rapport: Redegjørelse for AtBs aktsomhetsvurderinger, juni 2023.

Personvernombud

Du har rett til godt vern av dine personopplysninger når AtB behandler opplysninger om deg.

Et personvernombud gir råd i egen virksomhet og følger med på at krav i personvernregelverket og interne retningslinjer for personvern blir fulgt. Personvernombudet skal også være et mulig kontaktpunkt for de som virksomheten behandler personopplysninger om og har taushetsplikt i slike saker. Personvernombudet jobber selvstendig og uavhengig for personvernets beste.

Kontaktinformasjon

Jakob Wuttudal er AtBs personvernombud.

E-post: personvern@atb.no (NB! Vennligst ikke send sensitiv info i e-post)

Telefon: +47 478 02 820

Besøks- og postadresse: AtB AS, Prinsens gate 39, 7011 Trondheim