Etiske krav til leverandører for AtB

1. Formål

AtB anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. Formålet med etiske krav til leverandører, er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til AtB har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene. 

AtBs leverandører, samt deres underleverandører, skal overholde AtBs etiske krav, internasjonale anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av AtBs etiske krav.  

AtB sine leverandører skal opptre med integritet, og utvise service og høflighet i møte med våre kunder, og bidra til å opprettholde god tillit og et godt omdømme.  

2. Ansvar 

Leverandøren er forpliktet til å etterleve de krav som fremkommer i dette dokumentet i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos eventuelle underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten. 

Leverandøren har ansvar å sørge for at retningslinjene er kjent for de aktuelle i sin organisasjon som leverer varer og/eller tjenester til AtB, og at det legges til rette for gjennomgang og tilgjengeliggjøring av disse. Leverandøren skal utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader AtBs omdømme. AtB vil også ta opp disse retningslinjene i sine statusmøter. 

3. Menneskerettigheter 

Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, herunder de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.   

Leverandøren skal unngå å involveres i brudd på disse i hele sin leverandørkjede og gjennom forretningspartnere. Leverandøren skal respektere verdighet, personvern og personlige rettigheter for alle mennesker. 

Leverandøren skal etterleve kravene åpenhetsloven stiller til aktsomhetsvurderinger. Se punkt 9.  

3.1. Varer og tjenester produsert i strid med folkeretten 

Leverandøren skal ikke kjøpe varer eller tjenester som er produsert i strid med folkeretten på okkuperte områder, eller direkte eller indirekte investere i selskaper og fond som bidrar til brudd på folkeretten. Aktuelle leverandører skal redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene.  

4. Arbeidsstandarder  

Leverandøren skal sørge for anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet samt fremme respekt for anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede.  

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av. 

4.1. Lønn 

Leverandør skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.  

Leverandør skal på områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle leverandørens forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårlige lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som allmenngjør tariffavtalen. På områder som ikke er dekket av allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen.  

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

4.2. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger 

Leverandøren skal sikre og anerkjenne retten til organisasjonsfrihet, og legge til rette for kollektive forhandlinger. Leverandøren skal ikke diskriminere representanter for arbeidstakerne eller medlemmer av fagforeninger, men legge til rette for at disse personene har mulighet for å utføre sine funksjoner på arbeidsplassen. 

4.3. Tvangsarbeid 

Leverandøren skal ikke bruke noen form for tvang i forbindelse med ansettelse eller i arbeidsforhold. Leverandøren skal sikre at arbeidsforholdet mellom den ansatte og leverandøren er basert på frivillighet og uten trusler av noen form. 

4.4. Barnearbeid 

Leverandøren skal respektere og etterleve internasjonalt anerkjente konvensjoner om barnearbeid og minstealder. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse og sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år eller i skolepliktig alder skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning. 

4.5. Diskriminering 

Leverandøren skal arbeide for like muligheter og lik behandling av ansatte uavhengig av hudfarge, rase, nasjonalitet, sosial bakgrunn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk og religiøs overbevisning, kjønn eller alder. 

Leverandøren skal forby og nekte å tolerere oppførsel som innebærer uttalelser, kroppsspråk og fysisk kontakt som er av seksuell, tvingende, truende, fornærmende eller utnyttende karakter. 

5. Miljø 

AtB arbeider for å minimere de negative miljømessige konsekvensene av selskapets aktiviteter, produkter og tjenester.  

Leverandøren skal etterleve gjeldende lovgivning og internasjonale miljøstandarder. 

Leverandøren skal støtte en «føre-var tilnærming» knyttet til forurensing, miljørisiko og andre miljø- og klimautfordringer. 

Leverandøren skal begrense forurensing og iverksette tiltak for bedre miljøvern, samt benytte eller ta i bruk et tilfredsstillende system for miljøstyring. Leverandøren skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi innenfor de områder leverandøren har mulighet. 

6. Forretningsetikk 

6.1. Korrupsjon, bestikkelser og andre ulovlige forretningsmetoder 

Leverandøren skal opptre med integritet. Leverandøren kan ikke gi eller motta goder som kan anses som uakseptabel belønning for å oppnå fordeler i relasjon til AtB eller tjenester utført på vegne av AtB.  

Leverandøren skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser. Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi noen form for utilbørlig fordel, tjeneste eller insentiver til AtBs ansatte, offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller andre tredjeparter i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. 

Høflighetsgester, som gaver av beskjeden verdi eller sosiale begivenheter kan tilbys dersom det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et beskjedent nivå. 

Utgifter til reiser og opphold for AtB sine representanter skal betales av AtB. 

6.2. Hvitvasking 

Leverandøren skal motsette seg enhver form for hvitvasking av penger og skal ta nødvendig skritt for å forhindre at slikt skjer i forbindelse med sine finansielle transaksjoner. 

6.3. Fri konkurranse 

Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller være delaktig i brudd på konkurransereglene, herunder ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling. 

7. Helse miljø og sikkerhet (HMS) 

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder og nasjonal lovgivning. Leverandøren skal kontrollere yrkesrisiko og etablere tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer. 

Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og sikkerhetsspørsmål. 

Leverandøren har ansvar for at sin virksomhet arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.   

8. Leverandørkjeden 

Disse retningslinjene for hvordan leverandøren skal håndtere leveransen til AtB, er vedlagt kontrakten med AtB. Dette forplikter leverandøren til også å informere sine underleverandører, slik at også disse etterlever AtBs retningslinjer. 

Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt. Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden. 

9. Aktsomhetsvurderinger 

AtB er underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). 

I henhold til åpenhetsloven § 4 skal AtB utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  

Åpenhetsloven stiller krav om kartlegging og konsekvensutredning av hele leverandørkjeden, samt forretningsforbindelser. For at AtB skal kunne etterleve disse kravene er det nødvendig at AtBs leverandører forankrer ansvarlighet internt i egne retningslinjer.  

Leverandøren må kartlegge og vurdere de faktiske og potensielle negative konsekvensene av sin virksomhet, i egen leverandørkjede og hos forretningspartnere, og gjøre de nødvendige tiltakene for å stanse, forebygge eller begrense disse. Leverandøren må også følge opp gjennomføringen, samt kommunisere denne håndteringen i tråd med kravene i åpenhetsloven.  

10. Informasjon og etterlevelse 

Leverandøren er forpliktet til å etterleve de krav som fremkommer i dette dokumentet i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos eventuelle underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten.  

Leverandøren skal gi ansatte og underleverandører tilstrekkelig og nødvendig innføring i AtB AS sine etiske krav. 

11. Virkning 

Vesentlige brudd på disse bestemmelsene vil anses som mislighold av kontrakten. Kontraktens bestemmelser for mislighold vil være gjeldende.