AtB Mobillett

Vilkår og betingelser for AtB Mobillett

Det er passasjerens ansvar at:

 • du har tilstrekkelig nettdekning under kjøpsprosessen slik at kjøpet gjennomføres i sin helhet. Datatrafikk må være påslått i en kontrollsituasjon, slik at billetten og kontrollkode kan fremvises.
 • du har gyldig billett for reisen ved ombordstigning
 • mobiletelefonen fungerer normalt, skjermen er leselig og har nok batterikapasitet så lenge reisen din varer slik at gyldig billett kan fremvises. Dersom du ikke kan fremvise billett, vil det anses som å reise uten gyldig billett.

Dersom du har kjøpt billett til andre med din mobil, er det du som har billetten(e). Din mobil å derfor alltid være tilgjengelig under hele reisen for alle du har billett for. Ved avinstallering av appen vil også billettene fjernes. Vi advarer derfor mot avinstallering når du har kjøpt billetter. Da vil du ikke kunne framvise gyldig billett.

AtBs transportvedtekter gjelder til enhver tid under hele reisen.

Om betaling

Det er tre ulike alternativer for betaling av billetten via Mobillett.

 • Mobillett konto som fylles opp med VISA/Mastercard eller nettbank.
 • Bankkort (VISA/Mastercard)
 • Telefonregning

Sikkerhet

Alle transaksjoner som involverer bruk av bankkort (VISA/Mastercard) blir behandlet av Dibs. Dibs leverer betalings-, kort-, og informasjonsløsninger i de nordiske landene og tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. Dibs sørger for at all kontoinformasjon blir oppbevart sikkert og i henhold til kortselskapenes regelverk. Ingen opplysninger om betalingskortet blir lagret i applikasjonen eller hos AtB

Mobillett konto

Med Mobillett konto setter du inn penger som du betaler dine billetter med. Saldo må minimum være tilsvarende kjøpesum. Dersom saldo er mindre enn kjøpesum, vil billettkjøpet automatisk i stedet belastes kundens mobilregning.

 • Du kan betale periodebillett
 • Du kan knytte flere brukere opp mot samme Mobillett konto.

Betingelser for Mobillett konto må godkjennes før du kan inngå avtale.

Tilknyttede brukere

Det er mulig å knytte flere brukere til en Mobillett konto. Det kan f.eks være en god løsning for familier. Tilknyttede brukere (f.eks barn) vil kunne betale for sine reiser ved å belaste hovedbrukeren sin Mobillett konto.

Betingelser for Mobillett konto

Generelt:

 • Dette er en avtale mellom AtB AS som tilbyder av Mobillett konto og kunden som er den som har inngått avtale om Mobillett konto.
 • I tillegg for avtalevilkår for bruk av Mobillett konto, må kunden også følge vilkårene for bruk av Mobillett.
 • Kunden er ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke produkter som kan kjøpes med SMS og App. Produkter, priser og gjeldende vilkår finner du på www.atb.no.

Betaling

 • Avtalen gir kunden rett til å benytte Mobillett konto som et betalingsmiddel for billettproduktene som til enhver tid tilbys igjennom Mobillett.
 • Avtalen gir AtB rett til å belaste kundens Mobilett konto med prisen for de produktene som kunden har kjøpt via SMS eller App.
 • For å kunne belaste Mobillett konto for billettkjøp, må saldo være positiv og minimum kjøpesum. Dersom saldo er mindre enn kjøpesum, vil billettkjøp automatisk i stedet belastes Kundens mobilregning.

Avtaleperiode og oppsigelse:

 • Avtalen er gyldig fra det tidspunktet kunden aksepterer disse vilkårene.
 • Kunden har til enhver tid rett til å si opp avtalen gjennom skriftlig melding til AtB.
 • AtB kan si opp avtalen med kunden med forutgående skriftlig varsel dersom AtB stanser å tilby produktet, endrer produktet vesentlig eller det av andre årsaker blir uaktuelt å opprettholde avtalen.

Refusjon av verdi i Mobillett konto:

 • For evt. Refusjon av verdi på Mobillett konto, må kunden forevise gyldig legitimasjon for å bekrefte at vedkommende er rettmessig eier av Mobillett konto.
 • Gyldige årsaker til evt. Refusjon er ved sykdom, dødsfall, flytting, endring i reisemønster grunnet jobb eller ved feil kjøp/påfylling av verdi til Mobillett konto. Forhold skal dokumenteres i den grad det er mulig.
 • Ved evt. utbetaling blir dette foretatt kun over bank til konto hvor belastningen opprinnelig er gjort fra, eller annen oppgitt bankkonto. I alle tilfeller må det fylles ut et refusjonsskjema av kunde.
 • Refusjon gjennomføres ved personlig oppmøte i et av AtBs kundesenter.

Bankkort

Velger du å betale med bankkort trekkes prisen på den billetten du velger fra ditt bankkort (VISA/Mastecard).

Telefonregning

Velger du å betale med telefonregning, legges prisen på de billettene du har kjøpt til sluttsummen på telefonregningen.

Personvern

Behandling av personopplysninger er i Norge regulert av Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 200 nr 31. med tilhørende forskrifter. Dette regelverket oppstiller krav til behandling av personopplysninger, og ivareta Kundens rett til å bli beskyttet mot utidig innblanding i privatlivet.

Opplysninger fra din telefon kan benyttes for å gjøre det enklere for deg å kjøpe billett. På telefoner med mulighet for posisjonering kan telefonens posisjon benyttes som et alternativ til at du skriver inn holdeplass, område eller sone når du skal gjøre et søk.  Posisjonen sendes anonymisert til AtBs underliggende systemer, kan ikke knyttes til sluttbruker og vil ikke bli videreformidlet til tredjepart.