Orientering om klageretten i grunnskolen

Vedtaket om skyss kan påklages. Klagefristen er tre uker fra de mottar vedtaket. Før ev. klage vil det kunne gis nærmere begrunnelse for det vedtaket som er fattet. 

En klage må være skriftlig og inneholde begrunnelse og andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere klagen. Fylkesmannen er endelig klageinstans.

Klagen sendes til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer