Midlertidig skoleskyss

Elever med midlertidig skade har rett til fri skyss uavhengig av avstanden mellom heim og skole. Skyssbehovet må dokumenteres med legeerklæring eller uttalelse fra behandlende psykolog. Legeerklæringen må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil eller drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen og hvilken periode det er nødvendig med skyss.

Ved midlertidig skade, ta kontakt med skolen snarest.