Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.   

AtB anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. AtB stiller derfor etiske krav som en del av kontrakten med våre leverandører, herunder transportoperatører. Formålet med etiske krav til leverandører er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til AtB har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene. De etiske kravene vi stiller til våre leverandører er en del av arbeidet for å overholde kravene i Åpenhetsloven om å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Se AtBs etiske krav til leverandører

AtBs leverandører, samt deres underleverandører, skal overholde AtBs etiske krav, internasjonale anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av AtBs etiske krav. 

Aktsomhetsvurderinger 

Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal legges frem i en årlig rapport. AtB har iverksatt arbeidet med aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder. Arbeidet er omfattende og krever samarbeid fra våre leverandører og samarbeidspartnere. I første omgang ber vi våre leverandører fylle ut et spørreskjema hvor de selv kartlegger risiko i egen leverandørkjede. Etter den første kartleggingen er gjennomført skal vi arbeide med en risikoanalyse og deretter prioritere områdene der risikoen for menneskerettighetsbrudd er størst.  

AtB skal rapportere sine aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven innen 30. juni 2023.