Slik blir stasjonene og holdeplassene

Å vente på bussen er en del av reisen. Det er derfor viktig med godt tilpassede stasjoner og holdeplasser. 

Den nye rutestrukturen er nettverksbasert, noe som gir langt flere og mer effektive reisemuligheter enn i dag. Med mer omstiging, skal det være enkelt, effektivt og trygt å bytte buss. God informasjon skal gi deg en forutsigbar reise. 

Stasjoner

Holdeplasser som betjenes av metrobuss omtales gjerne som stasjoner. Disse vil ha funksjonalitet tilpasset metrobussene. Stasjonene vil være lett gjenkjennelige med et eget uttrykk. På de travleste stasjonene blir plattformer og leskur henholdsvis 60 og 24 meter. 

På alle stasjoner skal det være reiseinformasjon, sanntidsinformasjon, god belysning og ulike ventefasiliteter. Det blir ledelinje for svaksynte på stasjonene. Metrostasjonene vil ha høy standard, som dagens venteområder i Prinsenkrysset og på Dalen Hageby. 

STASJONER: Illustrasjonen viser omtrent hvordan stasjonene på metrotraséene vil se ut.

Omstigning vil i hovedsak skje i samme reiseretning, noe som betyr at du ikke må krysse veien for å komme på riktig buss. Stasjonene vil i hovedsak ligge med mellom 500 og 800 meters avstand på metrotraséene og vil være lett tilgjengelig gjennom gang- og sykkelveier. De fleste stasjonene vil få sykkelparkering. Unntaket er de midlertidige stasjonene som bygges på strekningen Rønningsbakken-Ila-Sluppen.

Dersom du står på en stasjon i en metrobusstrasé, må du ha kjøpt billett på forhånd. Dette gjelder uavhengig av om du skal reise videre med metrobuss eller bydelsbuss fra stasjonen. Dette gjør du med elektroniske billettløsninger, på billettautomat eller hos utsalgssteder. 

Overgang mellom metrolinjer og bydelslinjer vil i stor grad skje på knute- eller omstigningspunkt. Disse stasjonene vil ha gode fasiliteter for de reisende, slik at bussbyttet oppleves som enkelt og trygt.

Knute- og omstigningspunkt

Knutepunkt
Knutepunkt er definert som omstigningspunkt og for mange et reisemål i seg selv, med høy konsentrasjon av boliger, næring og handel i umiddelbar nærhet. Det er også omstigning til andre transportmidler som tog og båt på flere knutepunkt.

Typiske knutepunkt med ny rutestruktur vil være Heimdal, Tiller, Lerkendal, Trondheim sentralstasjon og Strindheim.

Omstigningspunkt

Omstigningspunkt skal gi mulighet for omstigning mellom kryssende busslinjer. 

Typiske omstigningspunkt i ny struktur er Lund, Tonstadkrysset, Lerkendal, Studentersamfundet og Hallset.

Holdeplasser

Holdeplassene som betjenes av bydelslinjene vil være tilnærmet som i dag, men med nye bymøbler.

Trondheim kommune har avtale om nye bymøbler, og i løpet av 2018 vil leskurene byttes ut på alle holdeplasser som har leskur i dag. Det har i tillegg kommet flere nye bysykler, noe som gjør det enklere å kombinere buss og sykkel.

Det vil være rute- og reiseinformasjon, leskur og skjerm med sanntidsinformasjon på utvalgte holdeplasser. Om det er leskur eller skjerm avhenger av hvor mange reisende som benytter holdeplassen.

Utbygging pågår nå

Stasjonene på metrotraséene blir nå bygd om for å få nødvendig funksjonalitet. 

Utbyggingen ble påbegynt sommeren 2017 og blir i stor grad ferdig sommeren 2019. I kollektivbuen (Sluppen-Ila-Strindheim) blir det bygd midlertidige stasjoner, hvor det tas hensyn til at planlagte tiltak på strekningen skal ferdigstilles på et senere tidspunkt. Det vil også være noen andre stasjoner og strekningstiltak som ikke vil ferdigstilles til august 2019. Elgeseter gate skal eksempelvis bygges om for å bli trasé for metrobuss. Dette er ett av fire store gateprosjekt i Trondheim. Les om gateprosjektet på nettsidene til Miljøpakken.

Det er Miljøpakken ved Statens vegvesen og Trondheim kommune som er ansvarlig for utbygging og tilrettelegging av infrastruktur for nytt rutenettverk. Finn oppdatert informasjon om blant annet byggeprosjekter på miljopakken.no.