Ofte stilte spørsmål

 • Dagens kollektivtilbud har vært tilnærmet likt i mange tiår. Byen har vokst, og vi reiser andre strekninger enn før. Nytt kollektivsystem fra august 2019 er tilpasset hvor folk reiser for jobb, skole og fritid. Å reise kollektivt blir et reelt alternativ for flere enn i dag. 

  Et velfungerende kollektivsystem er viktig for byen vår. Trondheimsområdet vokser, og frem mot 2030 vil vi være rundt 40 000 flere innbyggere enn i dag. Målet er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Nesten dobbelt så mange skal reise med buss i 2050. Det betyr 50 millioner reiser på ett år. 

  Hadde vi bygd på dagens tilbud ville det dessuten kostet 200 millioner kroner mer årlig enn nytt kollektivsystem. 

 • 3. august 2019 settes det nye, moderne busser i trafikk. Vi skiller mellom følgende busstyper: 

  • 58 metrobusser på 24 meter vil trafikkere tre metrobusslinjer, som utgjør selve ryggraden i kollektivtilbudet i Trondheimsområdet. 
  • 35 elbusser på mellom 12 og 18 meter vil trafikkere fire linjer. 
  • Ordinære busser på mellom 10,5 og 18 meter, deriblant flere leddbusser, vil trafikkere resten av Trondheim by. 
  • Forstadsbusser på mellom 11,9 og 15 meter vil trafikkere de øvrige kommunene som er tilknyttet Trondheimsområdet (Klæbu, Melhus og Malvik). 

  Nye busser vil gi god komfort for de reisende. Alle bussene vil benytte fossilfritt drivstoff, og fra august 2019, vil AtB ha Norges største elbusspark i daglig trafikk.

  Les mer om bussene som settes i trafikk i Trondheimsområdet i august 2019

 • Metrobussene har plass til 142 passasjerer. Til sammenligning tar dagens leddbusser 96 og 97 passasjerer, avhengig av operatør.

  Metrobussene har 51 sitteplasser og 91 ståplasser, mens dagens leddbusser har 50-51 sitteplasser og 46 ståplasser.  Det beregnes fire stående per kvadratmeter i angivelser av kapasitet.  

  Metrobussene er bygd for å tilby en komfortabel reise for både sittende og stående passasjerer. Bussene er romslige, lyse og med store vindusflater, noe som gir god oversikt. Det er plassert rygg- og hofteputer mange steder i bussene og det vil være rikelig med gripestenger og håndtak å holde i. 

  Les mer om metrobussene som settes i trafikk i august 2019. 

 • Bybane krever langt større investeringer og må ha mer plass enn buss. Det er satt av 2,8 milliarder kroner til nytt kollektivsystem i Trondheimsområdet. Til sammenligning koster neste trinn av bybanen i Bergen over 6 milliarder kroner. Vårt nye kollektivsystem gir Trondheimsområdet mer kollektivtrafikk for pengene enn bybane, slik forholdene er i dag.

 • Gjennom bymiljøavtalen slås det fast at staten dekker halvparten av investeringskostnadene. Det vil si 1,4 milliarder i første omgang, til selve metrobusstraséene med holdeplasser, stasjoner og knutepunkter, inkludert ett bussdepot.

  Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for den andre halvparten av kostnadene. 

  Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten, via Miljøpakkesamarbeidet, skal sammen finansiere merkostnadene til driften av tiltakene for å nå nullvekstmålet. 

 • Noen må gå litt lenger til holdeplassen, men for de fleste blir det ingen forskjell.

  Enkelte holdeplasser legges ned i de tre metrotraséene, både fordi de ligger for tett i dag og fordi det er vanskelig å finne plass til bygging av nye. De aller fleste, omlag 90 000 innbyggere i Trondheimsområdet, får ingen merkbar endring i avstand til holdeplass. Rundt 16 000 får økt gangavstand med over 100 meter, mens rundt 3 000 får over 100 meter kortere gangavstand.

  Les mer om gangavstander på nettsidene til Miljøpakken

  Med forhåndskjøpt billett kan alle gå rett om bord på alle busser uten billettregistrering. Dette gjør ombordstigningen effektiv og bussreisen vil ta kortere tid.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019. 

 • Ja, det gjør du! Alle gis tilstrekkelig tid til å komme seg trygt av og på bussen før den kjører videre. 

  Enkelte har bitt seg merke i et uttalt mål om at metrobussen vil stanse i gjennomsnittlig 15 sekunder på hver stasjon. Kort stopptid vil imidlertid kunne komme av at bussene får flere brede dører og at man med forhåndskjøpt billett kan gå rett om bord uten å registrerer billetten. Det er ikke lagt til grunn at kundene må skynde seg av og på bussen. Til sammenligning stopper dagens busser i gjennomsnitt i rundt 20 sekunder på hver holdeplass, tross færre dører og manuell registrering av billetter.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019. 

 • Det stemmer! I august 2019 kan du med forhåndskjøpt billett gå rett om bord i bussen uten å registrere eller vise frem billetten din. Dette blir tilfelle på alle busser i Trondheimsområdet. Du som bruker t:kort autoreise (enkeltbillett) må registrere billetten enten på kortleser på holdeplass eller om bord i bussen. Det er ennå ikke bestemt når i 2019 åpen billettering vil innføres.

  Les mer om billettsystemet fra august 2019.

 • Det blir omtrent like mange sitteplasser i metrobussene som i dagens leddbusser.

  Metrobussene har plass til 142 passasjerer, fordelt på 51 sitteplasser og 91 ståplasser. Til sammenligning tar dagens leddbusser 96-97 passajserer, fordelt på 50-51 sitteplasser og 46 ståplasser.  På de fleste linjer blir det flere sitteplasser per time ettersom bussene vil gå hyppigere. 

  Seter for de som trenger det mest vil være godt merket. 

  Les mer om hvordan bussene blir fra august 2019

 • Har du ekstra behov for å sitte, finner du merkede plasser i alle busser. Ingen busser vil ha færre  sitteplasser enn i dag, og på de fleste linjer blir det flere sitteplasser per time ettersom bussene vil gå hyppigere. 

  AtB vil gjennomføre holdingskampanjer for å gjøre passasjerenes reisehverdag enklere. Dette innebærer blant annet oppfordringer om å gi sitteplassen til noen som har behov for den.

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. På alle stasjoner og mange holdeplasser vil det være sanntidsinformasjon og ledelinje for svaksynte. Utvendig vil bussene merkes godt med linjenummer og destinasjon foran, bak og på begge sider. Utvendig høyttaler vil kunne brukes til informasjon når bussen ankommer holdeplasser. Om bord vil man blant annet ha skjermer med reiseinformasjon, opprop over høyttalere og gode kontraster. Alle busser er i henhold til krav om universell utforming. 

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019

 • Det skal være trygt, enkelt og behagelig for alle å reise kollektivt. Alle busser har godt merkede rullestol- og barnevognplasser.

  Sjåførene på metrobussene og andre busser skal bistå ved av- og påstigning der det er behov for det. Godt merkede signalknapper både på utsiden og inne i bussen vil gi sjåførene et signal når noen har behov for ekstra tid eller bistand. Ved behov for trinnløs adkomst benyttes rampe.

  Metrobusser og bybusser vil være såkalte lavgulvbusser. Det betyr at det bare er én gulvflate og ingen trinn inne i bussene. Forstadsbusser er laventrébusser med gjennomgående lavt trinnfritt gulv i midtgang og i ståplassområde.

  Metrobussene vil ha brede dører og store, åpne områder forbeholdt rullestol og barnevogn tett ved første og andre dør. Disse vil være godt tilrettelagt med festeanordninger. Det vil også være skjermer i begge retninger, slik at alle passasjerer får med seg informasjonen som blir gitt.

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019. 

 • Ja, det skal være like trygt å reise med metrobuss som med alle andre busser. Metrobussene er såkalte klasse 1-busser (bybusser), og har dermed ikke lov å kjøre fortere enn 70 km/t, uavhengig av om fartsgrensen er høyere. Les mer om maksimalt tillatt fartsgrense på nettsidene til Statens vegvesen. Metrobussen har sperre på 67 km/t ved gasspådrag.

  Metrobussene er godt tilrettelagt for stående passasjerer, med god oversikt, støtteputer og mange holdestenger. Sjåførene vil tilpasse kjørestil av hensyn til stående passasjerer.

  Les mer om bussene som settes i trafikk fra august 2019.

 • Ja, bussene skal komme seg trygt frem både sommer og vinter. For å sikre god fremkommelighet på vinterføre har Statens vegvesen og Trondheim kommune testet metrobuss i ulike traséer sammen med busselskapene som skal kjøre fra høsten 2019. Testen viste ingen tegn på dårlig fremkommelighet. Det er planlagt godt vintervedlikehold av traséer og stasjoner. Metrobussene som kommer til Trondheim i 2019 har dessuten drakraft på både andre og tredje aksling, noe som vil hjelpe godt på vinterføre.

 • Hvor mange som må bytte buss, avhenger av hvor folk vil reise i fremtiden og hvilke rutevalg de tar. Basert på dagens reisemønster vil rundt 30 % måtte bytte buss, mot 15-20 % i dag.

  Det nye kollektivsystemet er bygd opp i nettverk med ulike omstignings- og knutepunkt. I tillegg til at det gir mange ulike reisemuligheter, vil både bydelslinjer og metrolinjer ha høy frekvens, som gjør at du slipper å vente lenge på neste buss.

  Det nye nettverket gjør også at veldig mange slipper omveien om sentrum for å komme seg videre til en annen bydel.

 • Nei, det er kun tilbudet for bybussene som endres i denne omgang, altså de grønne bussene som i dag går i området vi kaller Stor-Trondheim.

  Nytt  anbud for alle regionrutene i Trøndelag vil starte opp i 2021. Før den tid vil det kunne være ordinære ruteendringer i ulike områder.

   

   

 • Du kan kjøpe billett akkurat som i dag, med reisekortet t:kort, AtB Mobillett, på billettautomat og på utsalgssteder.

  På linjer utenfor metrotrasé kan du også få kjøpt billett kontant om bord, men da er billetten dyrere enn om du kjøper den på forhånd. I august 2019 kan du med forhåndskjøpt billett gå rett om bord i bussen uten å registrere eller vise frem billetten din. Dette blir tilfelle på alle grønne busser i Trondheimsområdet (Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus).

  Les mer om billettsystemet fra august 2019

 • Det avhenger av hvilken holdeplass du går på fra. Langs metrotraséene får du kjøpt billett på billettautomat eller hos kommisjonærer i nærheten, mens på de andre holdeplassene får du kjøpt billett med kontanter om bord  i bussen. Husk at billett kjøpt kontant om bord i bussen er dyrere. Vi anbefaler derfor alle å kjøpe billett på forhånd.