nok
Rutestruktur

Informasjon

God informasjon er avgjørende for å gjøre kollektivreisen forutsigbar.

Som kunde har du behov for informasjon både før og underveis på reisen, og informasjonsbehovet er avhengig av om du er kjent eller ukjent bruker. Dagens teknologi gir muligheter for å tilpasse informasjonen i stor grad knyttet til hver enkelt sitt behov og hvor du er i reisen. 

Vi vil jobbe med å utvikle gode informasjonsløsninger som dekker de ulike behovene. Dette vil gjelde både billetter og priser, ruteinformasjon, drifts- og avviksinformasjon, sanntidsinformasjon og annen nyttig reiseinformasjon. Informasjonskanalene vil være både digitale og statiske.

Utviklingen innen teknologi og mobile tjenester gir mange muligheter for å kunne tilpasse informasjonene til hver enkelt sitt behov. AtB vil jobbe for å være til stede i de kanaler som kundene til enhver tid forventer at vi skal være.

  • Før reisen skal det være lett å finne informasjon om avgangstidspunkt og hvordan du skal betale for reisen. Informasjonen må utarbeides og tilpasses de ulike kanalene og muligheten som er tilgjengelig både med tanke på digitale og statiske løsninger. Ulike målgrupper har ulike behov.
  • På holdeplass skal det være tydelig skilting, statisk informasjon med linjekart, rutetabeller, reiseinformasjon i tillegg til digital sanntidsinformasjon og driftsinformasjon.
  • Bussene skal være tydelig merket med profil, linjenummer og linjenavn.
  • Om bord i bussene skal det være linjekart, reiseinformasjon, digital sanntidsinformasjon og driftsinformasjon. Sanntidsinformasjonen må utvikles slik at kundene lett ser overgangsmuligheter til andre linjer osv når de sitter om bord i bussen og neste holdeplass presenteres.
  • Samkjøring av informasjon knyttet til ulike reisemåter og kombinasjoner av transportmidler vil være viktig for å synliggjøre muligheter og mobilitet. Dette gjelder både gange, sykkel, bil og kollektiv.
  • Utnyttelse av eksisterende eksterne plattformer.