Viktig melding

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Bruk av Ekstrakort skole

Ekstrakort skole benyttes av videregående elever i Trøndelag og finnes i 2 varianter:

  • Ekstrakort skole og Ekstrakort skole utvidet.

Bruksområde på Ekstrakort skole

Ekstrakort skole skal brukes av elever som har rett på skoleskyss dekket av AtB/Trøndelag fylkeskommune. Dette gjelder:

  • Elever som har søkt og fått godkjent sin søknad på skoleskyss men venter på personlig t:kort skole.
  • Elever som har meldt personlig t:kort skole som mistet, defekt, ødelagt eller sendt inn ny søknad og ikke mottatt personlig t:kort skole. Merk: Elever som har søkt må ha med kvittering for innsendt søknad til skolen for å få Ekstrakort skole utlevert. Dette gjelder dersom søknaden ikke er kommet inn i CERT fra Trøndelag fylkeskommune og skolen klart ser at eleven vil få innvilget skoleskyss.
  • Elever i faget «Prosjekt til fordypning», som ikke har personlig t:kort skole og som kan eller har rett til å benytte kollektivtilbud til og fra praksis (samme retningslinjer gjelder som ved ordinær avstandsskyss).
  • Elever med personlig t:kort skole som skal reise med båt i praksisperioden. Merk: Dette gjelder ved mangel på transportmulighet med buss.

Bruksområde på Ekstrakort skole utvidet

Ekstrakort skole utvidet skal kun benyttes av elever som har rett på skoleskyss dekket av AtB og Trøndelag Fylkeskommune i «Prosjekt til fordypning», og som har utplassering på lørdager og søndager.

Eksempler på reiser som ikke dekkes av Ekstrakort

Ekstrakort skole og Ekstrakort skole utvidet skal ikke benyttes av elever som har behov for skyss til møter og annen opplæring utenfor skolens geografiske område. Skyss til slike formål skal kostes av skolen, eventuelt elev.

  • Prosjektarbeid
  • Studietur
  • Hospitering i annen skole
  • Private reiser (lege, tannlege, spesialisthelsetjeneste m.m)
  • Reiser mellom flere skole-arena/fag på forskjellige lokaliteter.

Ved reiser i skolens regi, som beskrevet over, kan skolen inngå en bedriftsavtale med AtB og få utstedt t:kort bedrift. Henvendelser sendes AtB via vårt kontaktskjema.

Antall reiser pr kort

Ekstrakort skole og Ekstrakort skole utvidet har forhåndsinnlagt 10 reiser pr kort. Det tilsvarer 2 reiser pr dag i en uke som er den generelle produksjonstiden for nye t:kort skole hos AtB. Produksjon av t:kort skole ved skolestart på høsten gjøres flere ganger pr uke. Ventetiden for t:kort skole skal derfor ikke overstige en uke.

Kontroll av bruk og utdeling for skolene

Det forventes at skolene er restriktive og etterlever retningslinjene for skoleskyss i Trøndelag, også når det gjelder bruk av Ekstrakort skole. Den enkelte skole må ha forståelse for at man ikke kan dele ut kort til elever uten dokumentasjon.

Ved tildeling av Ekstrakort skole og Ekstrakort skole utvidet til en elev, skal skolen registrere det i en egen mal, excel-fil, og oversende AtB pr. e-post ved bestilling av nye Ekstrakort skole. Bakgrunnen er at AtB må dokumentere bruk og kostnad av Ekstrakort skole.

Skoler vil ikke motta nye Ekstrakort skole hvis det ikke foreligger en registrering av utdeling Ekstrakort skole, og eleven må dermed bekoste sine egne reiser inntil personlig t:kort skole er produsert.

Erfaring med bruk av Ekstrakort skole, viser at skoler er fornøyd med produktet. Den ønskede effekten er oppnådd ved at administrativt arbeid hos skoler og AtB er blitt mindre.

Transportører melder også at ved riktig bruk av Ekstrakort skole kan de håndheve bruken av Ekstrakort skole på en langt bedre måte, og at det ikke skal være behov for at elever reiser uten noen form for gyldig billett i AtBs ruteområde, verken med buss eller båt.

Varighet

Etter produksjon av Ekstrakort skole og Ekstrakort skole utvidet hos AtB, vil kortet ha en gyldighet i det inneværende skoleåret. Har skolene Ekstrakort skolefra tidligere skoleår må disse sendes i retur til AtB, eventuelt makuleres av skolen selv, da disse ikke vil kunne benyttes for neste skoleår.

AtB refunderer ikke kostnader for elever som av skolen har fått utdelt feil Ekstrakort skole.

Vi anmoder derfor den enkelte skole og ikke bestille opp mange Ekstrakort skole for å unngå at kortene «går ut på dato».