Individuelt tilrettelagt skoleskyss (ITS)

Tilrettelagt skoleskyss gjelder for elever som ikke får dekket sitt transportbehov gjennom ordinært kollektivtilbud.

Elever i grunnskole og videregående skole har i visse tilfeller rett til fast eller midlertidig individuelt tilrettelagt skoleskyss. Dette gjelder elever som enten har lang skolevei, farlig skolevei eller varig/midlertidig sykdom.

 • For å få individuelt tilrettelagt skoleskyss med drosje, må du søke skolen din eller Trøndelag Fylkeskommune. Søknad med en samlet varighet på over 92 dager kan sendes til Trøndelag Fylkeskommune

  I søknaden om skyss på medisinsk grunnlag er det viktig at du legger ved gyldig dokumentasjon på rett til særlig tilrettelagt skoleskyss med drosje, som for eksempel legeerklæring eller sakkyndig vurdering. 

  Legeattest - følgeskriv

 • Ved særlig tilrettelagt skoleskyss, skal det etter beste evne samkjøres, slik at bilene utnyttes på en måte som både er økonomisk og miljømessig forsvarlig. Dette innebærer at du vanligvis ikke kan bestille transport til tider du selv ønsker, men at dette ordnes mellom skole og transportør i henhold til start- og sluttider for din skole eller klasse.

 • Avbestilling av innvilget skoleskyss kan gjøres av deg eller foresatt inntil 30 minutter før oppsatt hentetid om morgenen.

  Dersom du avbestiller tur på morgen, vil retur på ettermiddagen automatisk avbestilles, med mindre annet spesifikt avtales ved avbestillingen. Transportør godtar ikke avbestillinger som gjøres direkte til sjåfør, kun til følgende kontaktpunkter:

  TrønderTaxi

  Telefon: 07373 (tastevalg 3 for skoleavdeling)
  e-post: skolekjoring@trondertaxi.no

  Taxi Midt-Norge

  Telefon: 74 08 57 00. Utenfor åpningstid: 07415
  e-post: post@taximidtnorge.no

 • Ved eventuelle endringer av allerede innvilget skoleskyss med drosje, skal det gjøres gjennom skolen din. Transportør godtar ikke endringer fra deg som elev eller foresatt.

 • Dersom du ikke møter til avtalt tid, skal sjåføren forsikre seg om at bestilling og posisjon er korrekt. Sjåføren venter i maks fem minutter.

  Du har selv ansvar for å skaffe skyss og dekke kostnaden for denne skyssen dersom du ikke møter opp til oppsatt transport.

 • Det vil ikke være tilbud om særskilt tilrettelagt skoleskyss på dager med skolefri i henhold til offisiell skolerute.

 • Dersom du ser at det vil være behov for å få utvidet skyssperioden med individuelt tilrettelagt skoleskyss, er du pliktig til å informere og levere inn ny dokumentasjon til skolen om dette i god tid før den nye skyssperioden skal tre i kraft.

  Transportøren vil ikke kunne kjøre deg dersom skyssperioden er utgått. Du må da selv besørge kostnadene ved en eventuell ekstra transport.

 • Vil du melde fra om en uønsket hendelse eller avvik i skoleskyssen må du sende en skriftlig henvendelse til din skole. Oppgi dato og klokkeslett for hendelsen samt hvilken rute og selskap du reiste med og hva hendelsen bestod av.