Mer om bakgrunn

Trondheimsområdet vokser. Boliger og arbeidsplasser dukker opp på nye steder. En voksende by i både areal og befolkning gir nye reisebehov.

Frem mot 2030 forventes befolkningen i Trondheimsregionen å øke med om lag 40 000 innbyggere. Dette rommer Trondheim og de omliggende kommunene. 

For å få en levende by, renere luft og god fremkommelighet for alle som ferdes i byen, er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at persontransporten med bil ikke øker. Dette er nullvekstmålet som ble vedtatt i Stortinget i 2011.  

For å nå målet om nullvekst i biltrafikken, må antall kollektivreiser i Trondheim øke fra 27,5 millioner i 2017 til 35 millioner i 2030. For å være et reelt alternativ til bil må kollektivtrafikken oppleves som effektiv og attraktiv, med god kapasitet, hyppige avganger og god fremkommelighet.

Vedtak

I bymiljøavtalen som ble inngått mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten i 2016, slås det fast at superbuss (metrobuss) skal være grunnpilaren i kollektivløsningen i Trondheim for å oppnå nullvekstmålet.

Gjennom bymiljøavtalen slås det videre fast at

 • staten vil dekke 50 % av investeringskostnadene. Det vil si 1,4 milliarder i første omgang til selve metrobusstraséene med holdeplasser/stasjoner og knutepunkter, inkludert ett bussdepot
 • Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune (nå Trøndelag fylkeskommune) er ansvarlig for den andre halvparten av kostnadene (bompenger, kommunale midler, fylkeskommunale og/eller private midler) og partene forplikter seg gjennom avtalen til å sikre en høy arealutnyttelse langs traséen, inkludert knutepunkter og holdeplasser, og innføre restriktive tiltak for biltrafikk om nødvendig
 • Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune (nå Trøndelag fylkeskommune) og staten, via Miljøpakkesamarbeidet, skal sammen finansiere merkostnadene til driften av tiltakene for å nå nullvekstmålet
 • avtalen forplikter partene til å opprette tre metrobusslinjer

Ansvarsområder

Fra 2016 har Miljøpakken i Trondheim vært prosjekteier av Metrobussprosjektet. Dette prosjektet er delt i to arbeidsområder:

 1. Utvikling av konsept og rutetilbud.
 2. Planlegging og bygging av infrastruktur.

AtB har fått ansvar og mandat fra Miljøpakken for arbeidsområde 1. Trondheim kommune og Statens vegvesen har fått ansvar for arbeidsområde 2.

AtB la i mai 2016 frem en rapport med anbefalinger om fremtidig rutestruktur med metrobuss i Stor-Trondheim 2019-2029. Denne dannet grunnlag for politiske vedtak og konkurransegrunnlag for anbud.

Fordeler for reisende, miljø og samfunn

Ved å innføre nytt kollektivsystem, blir det

 • enklere og mer effektivt å reise kollektivt i Trondheimsområdet
 • flere reisemuligheter for deg som reiser
 • økt kapasitet og økt antall busser
 • bedre byluft og mindre bilkø
 • et system som er mindre kostbart for samfunnet