nok
Rutestruktur

Hovedmål for kollektivtrafikken

Nullvekstmål i storbyene

Stortinget vedtok gjennom Klimameldingen i 2011 et nullvekstmål om at «all vekst i persontransporten i og rundt de store byene skal tas med økt kollektivtrafikk, sykkel og gange, og ikke økt privatbilisme».

For å nå nullvekstmålet, er det beregnet at antallet kollektivreiser for Trondheim må øke med om lag 2 % per år og derved dobles fra 2015 til 2050. I den samme perioden er forventet befolkningsvekst i Trondheim i gjennomsnitt med 1 % årlig. Kollektivreisene må derfor vokse minst to ganger raskere enn befolk­ningsøkningen.

Gjennom bymiljøavtalene er det satt av investeringsmidler til realisering av nullvekstmålet, og de fire største byene i Norge kan få opptil 50 % støtte til infrastrukturinvesteringer til nye kollektivsystemer.

Den 12.02.2016 ble Bymiljøavtalen mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 signert av avtalepartnere (Staten ved Statens vegvesen og Jernbaneverket). Bymiljøavtalen for Trondheim er knyttet opp mot superbusskonseptet som fundament for kollektivtilbudet.

For å nå nullvekstmålet slås det fast gjennom avtalen, at Trondheims kollektivtrafikkløsning skal baseres på superbuss og at:

  • Staten vil dekke 50 % av kostnadene, dvs 1,4 mrd i første omgang til selve superbusstraséene med holdeplasser/stasjoner og knutepunkter, inkludert ett bussdepot.
  • Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for 50 % av kostnadene (bompenger, kommunale midler, fylkeskommunale og/eller private midler) og forplikter seg til å sikre en høy arealutnyttelse langs traséen, inkludert knutepunkter og holdeplasser, og innføre restriktive tiltak for biltrafikk, dersom nødvendig.
  • Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten via Miljøpakkesamarbeidet skal sammen finansiere merkostnadene til driften av tiltakene for å nå nullvekstmålet.
  • Superbusslinjene på overordnet nivå ble fastlagt mellom partene i Miljøpakkesamarbeidet høsten 2015 og beskrives i avtalen. Det kan være mulig å etablere opp til tre linjer.