nok
Rutestruktur

Holdeplasser, stasjoner, omstigningspunkt, knutepunkt

Det å vente på bussen er en del av reisen, og det legges til rette for at ventetiden skal oppleves trygg og positivt.

Utforming av holdeplassene vil variere på bakgrunn av hvilken linje de ligger på og hvor stor trafikk som er forventet på de ulike stedene.

Det vil være skille mellom holdeplasser på ordinære linjer og stasjoner i metrobusstrasé. Holdeplasser på ordinær linjer vil være tilnærmet som i dag med leskur, rute- og reiseinformasjon, sanntidsinformasjon på utvalgte holdeplasser og god belysning. Om det er leskur eller ikke vil avhenge av hvor mange reisende som er på de ulike stoppestedene.

Metrobusstraséene skal være effektive linjer med god og effektiv fremkommelighet. Stasjonene vil ligge med 5-700 meters avstand og tilpasset i forhold til gang- og sykkelveier. Stasjonene skal ha høy standard lik dagens venteområder i Prinsenkrysset og Dalen Hageby. På alle stasjoner skal det være reise- og ruteinformasjon, sanntidsinformasjon, billettautomater, god belysning og ellers ulike ventefasiliteter.

Dersom du står på en stasjon i metrobusstrasé må du kjøpe billett på forhånd. Dette gjelder for alle linjer som betjener stasjonene. Med andre ord - hvor du går på bussen er avgjørende for hvordan du kjøper billett.

Omstigningspunkt

  • Omstigningspunkter skal gi mulighet for omstigning mellom kryssende busslinjer. 
  • Omstigning skal foregå i reiseretningen uten unødvendig omkjøring.
  • Omstigning mellom linjer skal skje på samme plattform/stoppested.
  • Typiske omstigningspunkt i ny struktur kan være Tonstadkrysset, Husebytunet, Studentersamfundet, Munkvoll, Ranheim stasjon.

Knutepunkt

  • Knutepunkt er et omstigningspunkt og et målpunkt i seg selv med høy konsentrasjon av bolig, næring og handel med korte gangavstander.
  • Knutepunkt skal ha ventefasiliteter med høy kvalitet, da oppholdet kan vare lengre enn ved omstigningspunkt og ordinære holdeplasser/stasjoner.
  • Typiske knutepunkt i ny struktur kan være Heimdal, Lerkendal, Trondheim sentralstasjon, Strindheim.

Det er Miljøpakken ved Statens vegvesen og Trondheim kommune som er ansvarlig for utbygging og tilrettelegging av infrastruktur for metrobusskonseptet. Oppdatert informasjon og fremdrift knyttet til dette vil du etterhvert finne på miljopakken.no.