nok
Dimensjoneringsforskrift

Dimensjoneringsforskrift

1. juli 2013 tredde en ny forskrift for sikring og dimensjonering av barn i skolebussen i kraft.

Forskriften sier at fylkeskommunen/kommunen er ansvarlige for å dimensjonere kapasiteten for busser som tilbys i skoleskyss.

Fra og med 1. juli 2013 skal elever ha rett til sitteplass og setebelte i sin skolebuss. Med en slik endring kommer det også en del unntak fra forskriften. Dette gjelder blant annet om elevene velger å benytte en annen buss enn den bussen de har rett til å benytte, eksempelvis etter SFO og om det er vær- og føreforhold som tilsier at antall passasjerer blir langt høyere enn de som normalt benytter rutetilbudet.

Link til lovdata finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1342

Link til merknader fra regjeringen vedrørende forskriften finner du her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/merknader_til_forskrifter/merkforskoleskyss2013.pdf

Reiseplanlegger