Dimensjonerinsgforskrift

Fylkeskommunen og kommunen er ansvarlige for å dimensjonere kapasiteten for busser som tilbys i skoleskyss.

1. juli 2013 kom en ny forskrift for sikring og dimensjonering av barn i skolebussen. Forskriften sier at fylkeskommunen og kommunen er ansvarlige for å dimensjonere kapasiteten for busser som tilbys i skoleskyss.

Elever skal ha rett til sitteplass og setebelte i sin skolebuss. I forskriften er det også noen unntak. Det gjelder blant annet elever som velger å benytte en annen buss enn den bussen de har rett til å benytte, eksempelvis etter SFO, og vær- og føreforhold som tilsier at antall passasjerer blir langt høyere enn de som normalt benytter rutetilbudet.