nok

Avtalevilkår

Avtalevilkår t:kort bedrift

1. Innledende bestemmelser

1.1. Følgende avtaledokumenter (samlet benevnt ”Avtalen”) gjelder i forbindelse med Kundens anskaffelse og bruk av produktet t:kort reisekonto: Generelle bestemmelser for anskaffelse og bruk av t:kort. Spesielle bestemmelser for anskaffelse og bruk av t:kort reisekonto (dette dokumentet). Aksept av spesielle bestemmelser for anskaffelse og bruk av t:kort reisekonto (ved utfylling og singering av skjema via internett).

1.2. AtB er utsteder av produktet t:kort reisekonto. Avtalen gir Kunden rett til å benytte t:kort reisekonto som et betalingsmiddel for produktene i billetteringsstyemene som til enhver tid er basert på t:kort.

1.3. Avtalen gir AtB rett til å belaste Kundens reisekonto med prisen for de øvrige produktene som Kunden kjøper med t:kort reisekonto som betalingsmiddel. Produkter, priser og gjeldende vilkår for produktene finnes på www.atb.no. 

1.4. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke produkter som kan kjøpet med t:kort reisekonto, hvilke vilkår som til enhver tid gjelder for bruk av t:kort reisekonto og øvrige produkter. Informasjon kan fås på atb.no eller telefon 177.

2. Avtaleperiode og oppsigelse

2.1. Avtalen er gyldig fra den dato Kunden har akseptert Avtalen etter signering på skjema eller via internett (jf. Pkt. 1.1. over).

2.2. Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med AtB, enten gjennom skriftlig melding eller ved å innleverer t:kortet til AtB.

2.3. AtB har rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

2.4. AtB kan si opp Avtalen med Kunden med forutgående skriftlig varsel dersom AtB stanser å tilby produktet, endrer produktet vesentlig eller det av andre årsaker blir uaktuelt å opprettholde Avtalen.

3. Informasjon om produktet t:kort reisekonto

3.1. AtB vil holde all nødvendig informasjon om bruk av produktet t:kort reisekonto oppdatert på www.atb.no

4. Endringer i Avtalen 

4.1. AtB kan foreta endringer og/eller justeringer i Avtalen uten særskilt varsel. Til envher tid gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.atb.no. Vesentlige endringer vil bli kunngjort eller sendt skriftlig til Kunden.

 

Reiseplanlegger