Hele Trøndelag. Hele veien.

Den 7. august fikk Trøndelag et nytt kollektivtilbud som knytter fylket enda bedre sammen. Her kan du lese litt mer om bakgrunnen for tilbudet.

Vi blir flere

Frem mot 2035 er det forventet at vi vil være over 500 000 trøndere. Med lav befolkningstetthet spredt over store områder, og en forventning om at den største økningen skjer i tettbygde områder, vil dagens reisemønstre forsterkes. Korte reiser gjennomføres ved å sykle eller gå, mens vi på de lengre reisene benytter en kombinasjon av buss, bil, båt og tog.

Kundebehovene som har lagt grunnlaget for tilbudet fra 2021 er analysert gjennom reisevaneundersøkelser, tett dialog med ulike interessentgrupper, kommuner og regionråd.

Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil - alltid for noen, oftere for mange. Vi jobber hele tiden med å tilpasse tilbudet og tjenester på best mulig måte for flest mulig, basert på behov, reisestrømmer og i dialog med de ulike kommuner og interessegrupper - innenfor de rammene vi har til rådighet.

Nytt kollektivtilbud fra 7. august

Lørdag 7. august 2021 startet det nye kollektivtilbud i Trøndelag utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket.

Et tett samarbeid mellom de ulike transportformene skal sikre sømløse og forutsigbare reiser.

Det nye kollektivtilbudet i Trøndelag er utarbeidet av AtB i tett dialog og samarbeid med hver enkelt kommune. 

Våre operatører i regionene

Vy Buss  AS ble tildelt kontraktene for de tre ruteområdene NORD, MIDT og SØR i Trøndelag, som omfatter hele Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. Vedtaket er gjort etter en grundig anbudsprosess med forhandlinger mellom AtB og flere tilbydere. 

Anbudet for buss har en verdi på rundt 490 MNOK per år, og har en varighet på 7 år, med mulighet for forlengelse i 3 år (ett år av gangen). For anbudet gjelder virksomhetsoverdragelse, som betyr at sjåfører som kjører for andre selskap i dag vil få tilbud om å fortsette i Vy Buss fra 7. august 2021.

Fleksibel transport

Fleksibel transport blir en viktig del av det totale kollektivtilbudet fra høsten 2021, og kommer i tillegg til tilbudet som kjøres med buss.

Taxi Midt-Norge, TrønderTaxi og Vy Buss AS ble tildelt kontraktene for fleksibel transport i Trøndelag Transporttilbudet vil være med å utfylle rutetilbudet med buss. I tillegg er det tilpasset både regionbyer og distrikt, med servicetransport i lokalmiljøet og tilbringertransport for å knytte folk til det rutegående kollektivnettet med buss eller tog.